Spring into Summer with your Business Start up ideas & the BG Effect Business Fund

The BG Effect Business Fund can offer grant assistance of up to £2,000 towards business start- up costs for anyone who is thinking of starting up a new business in Blaenau Gwent.

The grant scheme which has been in “effect” since November 2017 has supported 25 new business and 31 full time positions start-ups in Blaenau Gwent, that vary from sole traders in beauty, photography and financial services to community gyms, food and allergy testing and energy procurement providers.

The application process provides referral support for those who need assistance in preparing a business plan and a dedicated business development officer provides weekly business drop in session throughout libraries in Blaenau Gwent each Friday between 10am-12pm.  Grant approvals have included the purchase of essential tools, marketing materials, specialist equipment, rental costs and professional fees.

The BG Effect Fund has supported a number of well-being based start-up businesses across the borough including Simply Hair by Lisa; The Barber Lounge; Pampered to Perfection; Cabello Hair and Glitz N Glimmer Beauty.  All have benefited from grant support for essential equipment and marketing material.  

The BG Effect fund has also supported the following professional start up services.

PiQ Laboratories, who are based at the Innovation Centre in Ebbw Vale, are a specialist allergen and food authenticity testing service that supports food manufacturers to meet legislative requirements to provide safe food sources.  Since receiving their grant approval last May, PiQ Laboratories have progressed steadily to employ 7 members of staff, with plans to recruit for a part-time administrative post and junior scientist.

Bespoke Accounting Services Ltd based in Tredegar, offer a range of financial accounting solutions for businesses in Blaenau Gwent.  Services include Annual Self-Assessment,Corporation Tax, Payroll, Management Accounts, Account System Implementation and Finance Director Services.  Grant support assisted with promotional material, website hosting and office furniture.

C.O.B.R.A. Music applied for BG Effect Funding to assist in the start-up of a musical ensemble recording business based in Ebbw Vale.  The business was finalist in the Wales Startup Award 2018 and benefited from funding to purchase duplication equipment and CD Printers.  They have progressed to build a solid client base including Gwent Music, Christ College Brecon, Orpheus Tredegar, Tylorstown Band and local choir groups.  

Community Fitness & Wellbeing Ltd in Brynmawr has also benefited from BG Effect funding and has seen a huge increase in members who benefit from using a fitness facility in the town centre.  The gym which has been developing steadily inits first year of operation has increased the accessibility for health and wellbeing for local residents and offers volunteer opportunities for members.  The BG Effect Grant assisted in the purchase of new gym equipment including kettle bells, dumbbell sets and a cable crossover system.

Recent grant awards include Nicky’s Joinery, Energy Support Ltd, AJ Convenience Store, Gelato Treat Trike, Stained Glass by Katie and EGNI Fitness Fun, all of which have benefited from grant funding to assist in getting their businesses up and running.

If you have a business start up idea and would like further information on how the BG Effect Fund could potentially assist your entrepreneurial aspirations, please give us a call on 01495 355700 or email us on business@blaenau-gwent.gov.uk

Gall CronfaFusnes Effaith BG gynnig cymorth grant hyd at £2,000 tuag at gostau cychwynbusnes ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried cychwyn busnes newydd ym Mlaenau Gwent.

Mae'r cynllungrant a fu ar gael ers mis Tachwedd 2017 wedi cefnogi 25 o fusnesau newydd a 31o swyddi llawn-amser mewn busnesau newydd ym Mlaenau Gwent sy'n amrywio ofasnachwyr unigol ym meysydd harddwch, ffotograffiaeth a gwasanaethau ariannoli gampfeydd cymunedol, bwyd a phrofion alergedd a darparwyr caffael ynni.

Mae'r broses gaisyn rhoi cefnogaeth atgyfeirio i'r rhai sydd angen cymorth i baratoi cynllunbusnes ac mae swyddog datblygu busnes arbennig yn darparu sesiynau busnes galwheibio wythnosol mewn llyfrgelloedd ym Mlaenau Gwent bob dydd Gwener rhwng10am-12pm. Mae'r grantiau a gymeradwywyd yn cynnwys prynu offer hanfodol,deunyddiau marchnata, offer arbenigol, costau rhentu a ffioedd proffesiynol.

Mae CronfaEffaith BG wedi cefnogi nifer o fusnesau newydd seiliedig ar lesiant ar draws yfwrdeistref yn cynnwys Simply Hair by Lisa; The Barber Lounge; Pampered toPerfection; Cabello Hair a Glitz N Glimmer Beauty.  Maent i gyd wedi manteisio o gymorth grant argyfer offer hanfodol a deunydd marchnata.

Mae CronfaEffaith BG hefyd wedi cefnogi y gwasanaethau proffesiynol newydd dilynol.

Mae PiQ Laboratories,sy'n seiliedig yn y Ganolfan Arloesedd ym Mlaenau Gwent, yn wasanaeth arbenigolprofi am alergenau a dilysrwydd bwyd sy'n cefnogi gwneuthurwyr bwyd i gyflawnigofynion deddfwriaethol i ddarparu ffynonellau bwyd diogel. Ers i'w grant gaelei gymeradwyo ym mis Mai, mae PiQ Laboratories wedi datblygu'n gyson i gyflogi7 aelod o staff, gyda chynlluniau i recriwtio ar gyfer swydd weinyddolran-amser a gwyddonydd iau.

Mae BespokeAccounting Services Cyf yn seiliedig yn Nhredegar ac yn cynnig amrywiaeth oddatrysiadau cyfrifeg ariannol ym Mlaenau Gwent. Mae gwasanaethau yn cynnwyshunanasesiad blynyddol, treth gorfforaeth, cyflogres, cyfrifon rheoli,gweithredu system gyfrifeg a gwasanaethau cyfarwyddwyr cyllid. Fe wnaeth cymorthgrant gynorthwyo gyda deunydd hyrwyddo, cynnal gwefan a chelfi swyddfa.

Gwnaeth C.O.B.R.A.Music gais am Gronfa Effaith BG i gynorthwyo sefydlu busnes recordio ensemblecerddorol yng Nglynebwy. Roedd y busnes yn rownd derfynol Gwobr Cychwyn Busnes2018 a manteisiodd o gyllid i brynu offer dyblygu ac argraffwyr CD. Maent wedimeithrin sylfaen cleientiaid cadarn yn cynnwys Cerddoriaeth Gwent, Coleg CristAberhonddu, Orffews Tredegar, Band Tylorstown a grwpiau côr lleol.  

Mae CommunityFitness & Wellbeing Cyf yn Mrynmawr hefyd wedi manteisio o Gronfa EffaithBG ac mae wedi gweld cynnydd mawr mewn aelodau sy'n manteisio o ddefnyddiocyfleuster ffitrwydd yng nghanol y dref. Mae'r gampfa wedi datblygu'n gyson ynei blwyddyn gyntaf ac wedi gwneud iechyd a llesiant yn fwy hygyrch i breswylwyrlleol gan gynnig cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer aelodau. Mae Grant Effaith BGwedi prynu offer campfa newydd yn cynnwys clychau tegell, setiau dymbel asystem trosiant cebl.

Mae grantiau addyfarnwyd yn ddiweddar yn cynnwys Nicky’s Joinery, Energy Support Cyf, AJConvenience Store, Gelato Treat Trike, Stained Glass by Katie ac EGNI Fitness Fun,sydd i gyd wedi manteisio o gyllid grant i gynorthwyo sefydlu a rhoi eubusnesau ar waith.

Os oes gennychsyniad am fusnes newydd ac os hoffech fwy o wybodaeth am sut y gallai CronfaEffaith BG gynorthwyo eich uchelgais menter, ffoniwch ni ar 01495 355700 neuanfon e-bost atom yn  business@blaenau-gwent.gov.uk