BG Effect
 
 


Reoli Ltd

BG Effect Fund Assists Property Management Start Up Business

Reoli Ltd has recently benefitted from a BG Effect Business grant which has enabled the purchase of start-up items to launch the business into the property management market.

Reoli which in Welsh translates to “Manage” is a new way for landlords to manage their properties, tenancies and rent collection using the cloud. With a mobile first approach, the web based platform allows landlords to upload documents, message tenants, produce reports, collect rent and more, and save landlords money on rental agent fees in the process.

Complete with a tenant dashboard and a direct link with cloud accounting platform QuickFile, landlords are no longer faced with the administrative burden or costs associated with a self-managed property portfolio.

Jemma Morgan and Mathew Parker, co-founders of Reoli Ltd noticed a potential gap in this market and initially attended a Business Drop in session at Tredegar library to outline their start up proposals.

Jemma who is managing the daily administration of the business said:

“Thanks to the BG Effect Business Fund, we have everything we need to get Reoli off the ground; from vital equipment needed to run our platform, to professional marketing resources. The process was easy and quick, and we can now move forward on a very promising venture”.

Reoli Ltd received a grant of £700 from the BG Effect Fund Scheme which was used to purchase a laptop, server and marketing material. The BG Effect Fund was launched last November at the BG Effect Network event and is administered by Blaenau Gwent County Borough Council to specifically target those wishing to start up their own business.

Anyone thinking of starting up their own business can attend one of the weekly business drop in sessions that are held in libraries around the borough or contact the Economic Development Unit directly on 01495 355700 for more details.

Cllr Dai Davies, Executive Member for Regeneration and Economic Development from Blaenau Gwent County Borough Council said:

“I am pleased that Reoli Ltd has been awarded a BG Effect Business Grant. This grant has assisted them in developing and launching their business idea, therefore retaining skills and encouraging economic growth in the area. I wish them every success. I encourage businesses whether you have a potential idea or you are a start-up or existing business to visit one of our sessions to see how our Economic Development team can help you. Details can be found on the Council’s website or by contacting the team.”

Ends


For more information: Nazia Akhtar


01495 357809


nazia.akhtar@blaenau-gwent.gov.uk


Sean Scannell


 01495 355113


sean.scannell@blaenau-gwent.gov.uk


 Louise Bishop

01495 356004

louise.bishop@blaenau-gwent.gov.uk

Datganiad i'r Wasg


Cronfa Effaith BG yn Cynorthwyo Busnes Newydd Rheoli Eiddo

Mae Reoli Cyf wedi manteisio'n ddiweddar o grant Busnes Effaith BG sydd wedi galluogi prynu eitemau cychwynnol i lansio eu busnes i'r farchnad rheoli eiddo.

Mae Reoli yn ffordd newydd i landlordiaid reoli eu hanheddau, tenantiaethau a chasglu rhent yn defnyddio gwasanaeth cwmwl. Gyda dull gweithredu symudol yn gyntaf, mae'r llwyfan ar y we yn galluogi landlordiaid i lanlwytho dogfennau, anfon negeseuon i denantiaid, paratoi adroddiadau, casglu rhent a mwy ac arbed arian i landlordiaid ar ffioedd asiant rhentu yn y broses.

Ynghyd â bwrdd dangos i denantiaid a dolen uniongyrchol i lwyfan cyfrifeg cwmwl QuickFile, nid yw landlordiaid mwyach yn wynebu baich gweinyddol neu'r costau'n gysylltiedig gyda phortffolio eiddo y mae'r perchnogion yn ei reoli eu hunain.

Sylwodd Jemma Morgan a Matthew Parker, cyd-sefydlwyr Reoli Cyf y gallai fod bwlch yn y farchnad a mynychu sesiwn Galw Heibio Busnes yn llyfrgell Tredegar i amlinellu eu cynigion i sefydlu busnes.

Dywedodd Jemma sydd yng ngofal gweinyddiaeth feunyddiol y busnes:

"Diolch i Gronfa Busnes Effaith BG, mae gennym bopeth rydym ei angen i gychwyn Reoli; o'r offer hanfodol sydd ei angen i redeg ein llwyfan, i adnoddau marchnata proffesiynol. Roedd y broses yn rhwydd a chyflym, a gallwn yn awr symud ymlaen ar fenter addawol iawn".

Derbyniodd Reoli Cyf grant o £700 o Gynllun Cronfa Effaith BG a ddefnyddiwyd i brynu gliniadur, serfiwr a deunydd marchnata. Lansiwyd Cronfa Effaith BG fis Tachwedd diwethaf yn nigwyddiad Rhwydwaith Effaith BG a chaiff ei gweinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i dargedu'n benodol y rhai sy'n dymuno cychwyn eu busnes eu hunain.

Gall unrhyw un sy'n meddwl am gychwyn eu busnes eu hunain neu fynychu un o'r sesiynau galw heibio wythnosol a gynhelir mewn llyfrgelloedd o amgylch y fwrdeistref neu gysylltu'n uniongyrchol â'r Uned Datblygu Economaidd ar 01495 355700 i gael mwy o fanylion.

Dywedodd y Cyng Dai Davies, Aelod Gweithredol Adfywio a Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent:

"Rwy'n falch fod Reoli Cyf wedi cael Grant Busnes Effaith BG. Mae'r grant yma wedi eu cynorthwyo i ddatblygu a lansio eu syniad busnes, gan felly gadw sgiliau ac annog twf economaidd yn yr ardal. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt. Rwy'n annog busnesau, p'un ai oes ganddynt syniad posibl neu'n fusnes newydd neu fusnes presennol i ymweld ag un o'n sesiynau i weld sut y gall ein tîm Datblygu Economaidd eich helpu. Mae manylion ar gael ar wefan y Cyngor neu drwy gysylltu â'r tîm."

Diwedd:

I gael mwy o wybodaeth: Nazia Akhtar


01495 357809


nazia.akhtar@blaenau-gwent.gov.uk


Sean Scannell


01495 355113


 sean.scannell@blaenau-gwent.gov.uk


Louise Bishop

01495 356004

louise.bishop@blaenau-gwent.gov.uk