Business Network Launch Success

ENGLISH

Effect Blaenau Gwent has successfully launched a new networking club for start-up enterprises and local businesses.
A total of 50 representatives from businesses and organisations based or operating in Blaenau Gwent attended the first Effect Networking session held in November 2015.
The event was held in Llanhilleth Miners Institute as part of Global Entrepreneurship Week and attracted businesses from design, manufacturing, IT, tourism and service sectors.
The event involved representatives of local businesses introducing themselves and asking about the growing optimism within local Blaenau Gwent economy.
Informal networking followed and discussion about marketing and financing ventures in the heritage, health, leisure, marketing and IT sectors.
Blaenau Gwent’s Enterprise Facilitator Moe Forouzan was on hand to give more detailed help and support on request.
“Feedback from businesses will shape the agenda for future Effect Networking events which will be themed one network – many connections” said Moe Forouzan.
It is that planned meetings will be held every three months, the next being hosted at Llanhilleth Miners Institute. The date will be 3rd March 2016 5:30pm till 7:30pm.
If you are based in Blaenau Gwent and have got a big idea, are new to business or are looking to grow then get in touch straight away with Moe Forouzan, the Enterprise Facilitator at Effect Blaenau Gwent.
Businesses that are already up and running can still ask for help – and it’s always in strict confidence.
Moe Forouzan is available on 07554 423267. You can email him at moe@bgeffect.com.
For more information on Effect Blaenau Gwent visit the www.bgeffect.com website.
Effect Network funded by Welsh Government and Communities First.

CYMRAEG

Mae Effect Blaenau Gwent wedi lansio clwb rhwydweithio newydd yn llwyddiannus ar gyfer mentrau newydd a busnesau lleol.
Mynychodd cyfanswm o 50 o gynrychiolwyr o fusnesau a sefydliadau sy'n seiliedig neu'n gweithredu ym Mlaenau Gwent sesiwn rhwydweithio gyntaf Effect a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2015.
Cynhaliwyd y digwyddiad yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd fel rhan o'r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ac roedd busnesau o'r sectorau dylunio, gweithgynhyrchu, technoleg gwybodaeth, twristiaeth a gwasanaethau yn bresennol.
Yn y digwyddiad cyflwynodd cynrychiolwyr busnesau lleol eu hunain gan sôn am yr optimistiaeth cynyddol o fewn economi Blaenau Gwent.
Bu rhwydweithio anffurfiol wedyn gyda thrafod marchnata ac ariannu cynlluniau yn y sectorau treftadaeth, iechyd, hamdden, marchnata a thechnoleg gwybodaeth.
Roedd Moe Forouzan, Hwylusydd Menter Blaenau Gwent, yn bresennol i roi mwy o help manwl a chefnogaeth.
"Bydd adborth gan fusnesau yn llunio agenda digwyddiadau rhwydweithio Effect yn y dyfodol fydd ar thema - un rhwydwaith - llawer o gysylltiadau", meddai Moe Forouzan.
Bwriedir cynnal cyfarfodydd bob tri mis. Bydd y cyfarfod nesaf yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ar 3 Mawrth 2016 5:30pm hyd 7:30pm.
Gall busnesau sydd eisoes wedi sefydlu hefyd ofyn am help - ac mae bob amser yn hollol gyfrinachol.
Mae Moe Forouzan ar gael ar07554 423267. Gallwch anfon e-bost ato ynmoe@bgeffect.com .
Mae mwy o wybodaeth am Effect Blaenau Gwent ar wefan www.bgeffect.com.
Caiff Rhwydwaith Effect ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Cymunedau yn Gyntaf