CROESO I EFFAITH BG
Amdanom Ni
Cwrdd â'r Tîm
Tîm Adnoddau Gwirfoddolwyr
Newyddion
1177 cleientiaid
Rhwydwaith Effaith
Sefydliad Sirolli
Effaith Cymru
Cysylltu â ni

Croeso i Effaith BG

HWYLUSO MENTER AR GYFER TRAWSNEWID CYMUNEDOL EFFEITHLON

YR HYN A WNAWN

Mae Effaith Blaenau Gwent yn darparu cymorth busnes am ddim a cyfrinachol i bobl leol, mentrau newydd, busnesau presennol a mentrau cymdeithasol.

Oes gennych chi syniad mawr? Egni? Angerdd? Efallai ei fod am gymryd y cam cyntaf hwnnw - siarad gyda rhywun. Gall Effaith Blaenau Gwent helpu.

SUT Y GWNAWN HYN

-    Rydym yn darparu gwasanaeth hyfforddi/rheoli busnes AM DDIM A CHYFRINACHOL
-    Cefnogaeth 1-i-1 gan Hwylusydd Menter lleol a pharod i gynorthwyo 
-    Gwasanaeth rhwydd ei gyrraedd (dim cyfyngiadau amser)
-    Help a chefnogaeth ymarferol gan dîm adnoddau gwirfoddol lleol
-    Cysylltiadau gydag ystod eang o raglenni ac adnoddau a gynigir gan Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Llywodraeth      Cymru/cyrff cymorth busnes a gweithwyr proffesiynol, yn ogystal â'r gymuned fusnes leol.
-    Help gydag adeiladu tîm rheoli i'ch cefnogi chi a'ch busnes
-    Rhwydwaith lleol o gysylltiadau, gwybodaeth ac adnoddau

Amdanom Ni

“Ar hyn o bryd, yn eich cymuned chi, ar yr union amser yma, mae rhywun sy'n breuddwydio am wneud rhywbeth i wella ei ffawd. Os gallem ddysgu sut i helpu'r person hynny i drawsnewid y freuddwyd yn waith ystyrlon, byddem hanner ffordd yno i newid rhagolygon economaidd yr holl gymuned”.  (Dr. Ernesto Sirolli)

Sefydlwyd Effaith Blaenau Gwent ar 14 Mawrth 2011 i ddarparu gwasanaethau Hwyluso Menter® sy'n dilyn egwyddorion Sefydliad Sirolli a grëwyd gan Dr. Ernesto Sirolli. EFFAITH BG oedd y prosiect Hwyluso Menter cyntaf yng Nghymru.

Cwrdd â'r Tîm

Moe Forouzan yw eich Hwylusydd Menter. Os ydych yn sefydlu busnes, ef yw eich pwynt cyswllt i gael help, cymorth a hyfforddiant. Mae Moe hefyd yn gweithio gyda busnesau lleol presennol a gyda mentrau cymdeithasol. Mae'n rhoi gwasanaeth personol ansawdd uchel sy'n gyfrinachol ac am ddim.

Sut fydd eich Hwylusydd Menter yn eich helpu chi gyda'ch syniad busnes neu fenter?

     - Yn gyntaf, bydd Moe yn gwrando - ac yn gwrando'n astud
     - Bydd yn cadw meddwl agored am eich syniadau a
     - Bydd yn canolbwyntio ar adeiladu'r tîm cymorth rydych ei angen

Moe yw eich Hwylusydd Menter. Mae yno ar gyfer pob cymuned ym Mlaenau Gwent - ac ar gyfer pobl leol o bob oedran a chefndir. Bydd yn cwrdd ag unrhyw un sy'n angerddol am greu eu menter neu fusnes eu hunain o amgylch yr hyn maent wrth eu bodd yn ei wneud.

Tîm Adnoddau Gwirfoddolwyr

Y LLWYDDIANT I'N PROSIECT

"Mae dyfodol pob cymuned yn gorwedd mewn manteisio ar angerdd, deallusrwydd, dychymyg ac adnoddau ei phobl." Dr. Ernesto Sirolli

Mae'r Tîm Adnoddau Gwirfoddolwyr yn elfen allweddol yn llwyddiant dull Sirolli. Mae'r panel yn cynnwys grŵp o wirfoddolwyr o'r gymuned leol, a ddaw ynghyd i sefydlu adnodd gymunedol gredadwy a dibynadwy yr ymddiriedir ynddi. Mae'r tîm adnoddau yn cwrdd bob 6 wythnos fel arfer neu pan fo'r Hwylusydd Menter yn dynodi angen, ac mae'n cynnwys unigolion o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd a diddordebau.

Un o brif swyddi'r panel yw sicrhau cyflwyniadau i'r hwylusydd, hybu cysylltiadau rhwydwaith a chynyddu proffil Effaith Blaenau Gwent. Y ddamcaniaeth yw, drwy gynyddu proffil Effaith Blaenau Gwent a'i wasanaethau, y caiff mwy o bobl yn y gymuned eu cymell i geisio cefnogaeth yr hwylusydd. Unwaith y bydd yr hwylusydd wedi cwrdd gyda chlient a chanfod pa gymorth maent ei angen, gellir wedyn gysylltu â'r panel i drafod yr achos gyda'i gilydd ac ysgogi'r syniadau a chysylltiadau allweddol sydd eu hangen i gynorthwyo'r sefyllfa a helpu'r busnes i dyfu a datblygu.

Croesawn wirfoddolwyr newydd o bob oedran a chefndir. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fod yn wirfoddolwr, cysylltwch â mark@bgeffect.com os gwelwch yn dda.

Newyddion

DARLLEN AM EIN GWAITH

1177 cleientiaid

RHAI O'R BOBL/BUSNESAU HYFRYD Y BUOM YN GWEITHIO GYDA NHW

Rhwydwaith Effaith

UN RHWYDWAITH, LLAWER O GYSYLLTIADAU

Cafodd Rhwydwaith Effaith ei greu i gefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes ym Mlaenau Gwent.

Y manteision i chi a'ch busnes

   - Dysgu gan eraill
   - Rhannu profiadau
   - Cyngor a chymorth
   - Cysylltiadau newydd
   - Rhwydweithio anffurfiol
   - Cyfleoedd masnachu lleol
   - Ysgogi busnesau
   - Yr wybodaeth ddiweddaraf am fusnes gan bartneriaid allweddol

Sefydliad Sirolli

Dr.  Ernesto Sirolli

Beth yw Hwyluso Menter™?

Yn grediniol fod dyfodol pob cymuned yn gorwedd yn angerdd, deallusrwydd, dychymyg ac adnoddau ei phobl ei hun, mae Sefydliad Siroll™ wedi datblygu "Hwyluso Menter™” fel dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y person i ysgogi datblygiad cymunedol a hefyd ddatblygiad economaidd.

Mae Hwyluswyr Menter yn gweithio'n agos gyda rhwydwaith adnoddau seiliedig yn y gymuned (a elwir y 'Panel Gwirfoddolwyr') i ddarparu cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar reoli busnes i ddarpar entrepreneuriaid a hefyd fusnesau presennol. Ers 1985, mae model Sirolli o Hwyluso Menter wedi rhoi dull effeithlon ar gyfer mobileiddio arweinyddiaeth gymunedol ac wedi dangos dro ar ôl tro allu'r rhaglen ar gyfer ysbrydoli bywiogi cymunedol mewn llawer o wahanol wledydd o amgylch y byd.

Effaith Cymru

Effaith Cymru

Effaith Dyffryn Hafren, os ydych yn byw neu'n gweithio ger Llanbrynmair, Llanidloes, Llanfair Caereinion, y Trallwng neu'r Drenewydd - gallwch gysylltu â'ch Hwylusydd Menter i gael cymorth busnes.

Cysylltu â ni

AWYDD COFFI A SGWRS?

Beth am gysylltu â ni?

Mae'r gwasanaeth i entrepreneuriaid a busnesau presennol am ddim, yn gyfrinachol ac yn gymwys. Mae'r ffocws bob amser yn canolbwyntio ar fod yn gyfleus i'r cleient.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Swyddfa - 01495 355719

E-Bost - business@blaenau-gwent.gov.uk